Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury spraw urzędowych  / Wydział Spraw Obywatelskich cz. I
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Spraw Obywatelskich cz. I Wydział Spraw Obywatelskich cz. I
Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego

podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych  (Dz. U z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późniejszymi zmianami).
 2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i  trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich  utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212).
wydział

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn
Informacja: Telefony:  89 642 58 20; 89 642 58 21
Adres e-mail: usc@milomlyn.pl


WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE

z wyjątkiem:

 • osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za którą wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby.
  Obecność dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia nie jest wymagana.

  Uwaga!
  Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych składa wniosek nie wcześniej niż na 30 dni przed datą 18 urodzin.
  W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody
  wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie wniosku.
wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – załącznik nr 1
 2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – załącznik nr 2
  Wniosek i formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy drukować dwustronnie !
 3. Załączniki do wniosku:
  1. jedna kolorowa fotografia, o wymiarach: 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jasnym, jednolitym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość, wyraźnie ukazująca oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii),pozbawiona jakichkolwiek  zagnieceń i uszkodzeń, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
   Osoba   z   wrodzonymi   lub   nabytymi   wadami   narządu   wzroku   może   załączyć   do   wniosku   fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku dołącza się również orzeczenie   o   niepełnosprawności   osoby   do   16   roku   życia   lub   orzeczenie   o   stopniu   niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu  wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
   Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające   ją   z   nakryciem   głowy.   W   takim   przypadku   do     wniosku   załącza   się   zaświadczenie  o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
  2. Dotychczasowy dowód osobisty   lub ważny paszport ( do wglądu ), a w przypadku osób,   które   nabyły   obywatelstwo   polskie,   posiadany   dokument   podróży   lub   inny dokument stwierdzającego tożsamość.
  3. na   żądanie   organu   odpis   skrócony   polskiego   aktu   urodzenia   albo   polskiego   aktu małżeństwa, dokument potwierdzający obywatelstwo polskie.
opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

termin

Termin i sposób załatwienia:

 • czas oczekiwania -1 MIESIĄC

DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ OSOBIŚCIE
z wyjątkiem :

 • osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych – odbiera rodzic albo nopiekun prawny. 
 • w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Osoba odbierająca dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.
Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

tryb odwołania

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy odwołanie do   Wojewody   Warmińsko-Mazurskiego   za   pośrednictwem   Burmistrza   Miasta   i   Gminy Miłomłyn w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

inne

Dowód   osobisty   jest   dokumentem   stwierdzającym   tożsamość   osoby poświadczającym obywatelstwo   polskie,   na   terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej   oraz   innych   państw   członkowskich   Unii   Europejskiej,   państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi   oraz   na   podstawie   jednostronnych   decyzji   innych   państw, uznających ten dokument jako wystarczający do przekroczenia ich granic.

OBOWIĄZEK ZWROTU DOWODU OSOBISTEGO:

 • osoba   która   znalazła   cudzy   dowód   osobisty,   jest   obowiązana   niezwłocznie przekazać   ten   dokument     organowi   dowolnej   gminy,   Policji   ,   innemu   organowi administracji   publicznej   lub   placówce   konsularnej   Rzeczypospolitej   Polskiej. Organy   te   przekazują   niezwłocznie   dowód   osobisty   organowi,   który   go   wydał,  w celu unieważnienia dokumentu.
 • Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może bez zbędnej zwłoki przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego, który może również zawiadomić organ gminy lub placówkę konsularnej RP o utracie dowodu osobistego, w celu jego uniewaznienia. 
 • Osoba   posiadająca   dowód   osobisty,   która   utraciła   obywatelstwo   polskie,   jest obowiązana   niezwłocznie   zwrócić   go   organowi   dowolnej   gminy   lub   placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.data wytworzenia2016-08-17
data udostępnienia2016-08-17
sporządzone przezIgnaczak Wojciech
opublikowane przezWojciech Ignaczak
ilość odwiedzin316
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@