Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury spraw urzędowych  / Wydział Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Spraw Obywatelskich
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

podstawa prawna
 1. Sposobu wykonania obowiązku meldunkowego:
  • Ustawa z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia   wzorów   i   sposobu   wypełniania   formularzy   stosowanych   przy   wykonywaniu   obowiązku meldunkowego (Dz. U.  z 2011 r. poz. 1306 ze zm.)
 2. Udzielenia pełnomocnictwa:
  • art.   33   §   2   ustawy   z   dnia   ustawy   z   dnia   14   czerwca   1960   r.   –   Kodeks   postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267, ze zm.)
 3. Obowiązku zapłaty i wysokości opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa
  • art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 oraz ust. IV załącznika do tej ustawy.
 4. Wysokości opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
  • art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami ) oraz część II pkt 21 załącznika do tej ustawy
wydział

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
  Adres: ul. Twarda 12
  14-140 Miłomłyn
  Pokój nr 12
 2. Informacja: Telefony:  89 642 58 20; 89 642 58 21
  Adres e-mail: usc@milomlyn.pl
wymagane dokumenty
 1. Wypełniony i podpisany przez osobę meldującą się formularz meldunkowy:
  • „zgłoszenie pobytu stałego”, lub odpowiednio "zgłoszenie pobytu czasowego",
  • potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu poprzez złożenie na nim własnoręcznego,  czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.  wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców/rejestru zamieszkania cudzoziemców
  • karta  pobytu wydana w związku  z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany", albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w   Rzeczypospolitej   Polskiej,   udzieleniu   w   Rzeczypospolitej   Polskiej   ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
  • ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku,   gdy   zameldowania   na   pobyt   stały   lub czasowy dokonuje cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii   Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  • ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej w przypadku, gdy zameldowania na pobyt stały lub czasowy  dokonuje członek rodziny cudzoziemca o którym mowa wyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  • pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
opłaty
 • 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – brak opłaty.
 • 17 zł za wydanie zaświadczenia.
  Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz.783 ze zmianami).

Opłata skarbowa wniesiona w formie:

 • gotówki, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn,
  lub
 • przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn: Bank Spółdzielczy w Iławie Oddział w Miłomłynie nr 32 8831 1025 2003 0000 0228 0001
termin

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 1. Niezwłocznie  – ZAMELDOWANIA NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.
  Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 2. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zamieszkania.
 3. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje na wniosek osoby zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
tryb odwołania

Brak

inne

Cudzoziemiec   będący   obywatelem   państwa   członkowskiego   Unii   Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • strony   umowy   o   Europejskim   Obszarze   Gospodarczym   lub   obywatelem Konfederacji   Szwajcarskiej,   lub   członek   jego   rodziny   przebywający   na terytorium   RP   jest   obowiązany   zameldować   się   w   miejscu   pobytu   stałego lub czasowego   trwającego   ponad   3   miesiące   najpóźniej   w   30   dniu,   licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej, niebędący obywatelem państwa     członkowskiego     Unii     Europejskiej,     państwa     członkowskiego Europejskiego   Porozumienia   o
Wolnym   Handlu   (EFTA)   –   strony   umowy   o Europejskim     Obszarze     Gospodarczym     lub     obywatelem     Konfederacji Szwajcarskiej,   lub   członek   jego   rodziny   przebywający   na   terytorium   RP   jest obowiązany   zameldować   się   w   miejscu   pobytu   stałego   lub
czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec   niewymieniony   powyżej   przebywający   na   terytorium   RP,   ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemcy   są  zwolnieni   z   obowiązku   meldunkowego,   jeżeli   ich   pobyt   na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

data wytworzenia2016-08-16
data udostępnienia2016-08-16
sporządzone przezIgnaczak Wojciech
opublikowane przezWojciech Ignaczak
ilość odwiedzin228
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@